LogoLogo

Sciuri Sciuri

[To print the text inside the scrollable box, select it all, copy, and paste in MSWord or other text editor.]
[The video is not seen well with Internet Explorer 8 - in case watch it on YouTube directly.]
Follow ItalyHeritage on Facebook


 
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l'annu
l'amuri ca mi dasti ti lu tornu.
La-la-laralla, la-la-la-la-la-la.
 
Lu sabutu si sapi allegra cori,
beatu cu avi bedda la mugghieri,
cu l'avi bedda ci portai i denari,
cu l'avi brutta ci morì lu cori.
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l'annu [...]
 
Si troppu dispittusa tu cu mia,
ca scutu 'n letto su mi 'insonnu a tia.
Si brutta n'ta la faccia a n'ta lu cori
amara cu ti pigghia pi mughieri.
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l'annu [...]
 
Sciuri di rosi russi a lu sbucciari,
amaru l'omo ca fimmini cridi,
amara cu si fa supraniari,
l'uscio di paradisu non ni vidi.
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l'annu [...]