LogoLogo

Notte de chelu

A Christmas song in the Sardinian language.

[To print the text inside the scrollable box, select it all, copy, and paste in MSWord or other text editor.]
[The video is not seen well with Internet Explorer 8 - in case watch it on YouTube directly.]
 
Notte de chelu es custa d'ogni sinu
de allegria si sentit bundare,
ca in sa grutta es nadu su Bambinu
dai s'inferru pro nos liberare.
 
Es nadu, es nadu, es nadu su Bambinu.
Enide, enide tottus a l'ammirare,
enide a l'adorare,
enide a l'adorare, a l'amare.
 
Iss'a lassadu su chelu lughente
e bennid'est a sa grutta a penare,
che fizigheddu de povera zente
e fit zu fizzu de su Re divinu.
Es nadu, es nadu...
 
Subra sa paza l'ana collocadu
ca non b'aiat lacu a reposare,
ma sos Anghelos l'ana acoltegiadu
tra sas istellas fatendhe caminu.
Es nadu, es nadu...
 
Pustis sun sos pastores acudidos
che poveritos a lu saludare
e tra lughe de chelu si sun bidos
e tottu an bid'oro in su terrinu.
Es nadu, es nadu...
 
Pannos no at sa Mama a lu estire,
ma sa lughe l'hat chelfid'ammantare:
no at prendhas né oro a si frunire,
m'a tott'astros e mundhu in destinu.
Es nadu, es nadu...
Top