LogoLogo

Le radici ca tieni, Sud Sound System

Le radici ca tieni, Sud Sound System Released in 2003, produced by Sud Sound System and distributed by Sony International, the song was largely acclaimed by critics. It is a real hymn dedicated to the beloved land of Salento. Le radici ca tieni was the group's greatest success ever and has become the song of Salento identity par excellence, with its lyrics inviting us to never forget our roots, wherever we go. Sud Sound System is a group that combines Jamaican rhythms and local culture, using Salento dialect and dance moves from pizzica and tarantella, treating social, political, and economic issues. They appeared in Adriano Celentano's program "Rockpolitik" in 2005, together with the young Alessia Tondo (the female voice at the beginning).

Le radici ca tieni earned the band the Tenco Award 2003 in the category "Best Italian dialect work"; the video obtained another great recognition as well, becoming "Best Video of the Year" at the Meeting of Independent Labels in Faenza.

The video is a creation of www.sudsoundsystem.eu [You Tube channel: sudsoundsytemmusic].

[To print the text inside the scrollable box, select it all, copy, and paste in MSWord or other text editor.]
[The video is not seen well with Internet Explorer 8 - in case watch it on YouTube directly.]


 
Se nu te scierri mai delle radici ca tieni
rispetti puru quiddre delli paisi lontani!
Se nu te scierri mai de du ede ca ieni
dai chiu valore alla cultura ca tieni!
If you never forget the roots that you have
You also respect those of distant countries,
If you never forget where you're coming from
You give more value to the culture you have.
 
Simu salentini dellu munnu cittadini,
radicati alli Messapi cu li Greci e bizantini,
uniti intra stu stile osce cu li giammaicani,
dimme mo de du ede ca sta bieni!
We're Salentines citizens of the world,
Rooted to Messapians with Greeks and Byzantines,
Joined in this style today with Jamaicans,
Tell me where you're coming from...
 
Se nu te scierri mai delle radici ca tieni
rispetti puru quiddre delli paisi lontani!
Se nu te scierri mai de du ede ca ieni
dai chiu valore alla cultura ca tieni!
If you never forget the roots that you have
You also respect those of distant countries,
If you never forget where you're coming from
You give more value to the culture you have.
 
Simu salentini dellu munnu cittadini,
radicati alli Messapi cu li Greci e bizantini,
uniti intra stu stile osce cu li giammaicani,
dimme mo de du ede ca sta bieni!
We're Salentines citizens of the world,
Rooted to Messapians with Greeks and Byzantines,
Joined in this style today with Jamaicans,
Tell me where you're coming from...
 
Iou egnu dellu salentu e quannu mpunnu parlu dialettu
E nu mbete filu no ca l'italianu nu lu sacciu
I come from Salento and when I can I speak dialect,
And it is not because I do not know Italian,
 
Ca se me mintu cu riflettu parlu lu jamaicanu strittu
Perche l'importante e cu sai nu pocu de tuttu
That if I start to think I speak strict Jamaican
Because it is important to know a bit of everything
 
Anche se de tuttu a fiate me ne futtu
Ma se na cosa me interessa su capace puru me fissu
Although sometimes I do not care of anything
But if something interests me I am also able to stick
 
Se ete quiddhru ca oiu fazzu me mintu ddhrai e fazzu ce pozzu
Perche addrhu bessere ieu ca decidu te mie stessu
If that's what I want to do I stay there and do what I can
Because I have to decide of myself
 
Ca la vera cultura è cu sai vivere
Cu biessi testu ma sempre sensibile
Because true culture is that you know how to live
That you must be tough but always sensitive
 
Puru ca la vita ete dura è meiu sai amare
Puru quannu te pare ca ete impossibile...
Even though life is hard, it is better to know how to love
Even when you think it's impossible...
 
Me la difendu, la tegnu stritta cullu core
La cultura mia rappresenta quiddru ca é statu e ca a benire
I defend it, I hold it to my heart,
My culture is what it was and what is to come
 
Intra stu munnu, a du nu tene chiui valore
Ci parla diversu e de diversu è de culure!
In this world, where no longer has value
Who speaks different and is different in color!
 
Te ne leanu tuttu puru la voglia de amare,
Cussi ca tanta gente a pacciu modu stae a regire;
They even take away from you the wish to love,
So that so many people are reacting as crazy;
 
Te ne leanu tuttu puru le ricchie pe sentire
Ci chiange e chiede aiutu pe li torti ca stae a subire;
They even take away from you the ears to hear
Who cries and asks for help for the wrongs he's suffering;
 
Te ne leanu puru la terra te sutta li piedi,
Se cattanu tuttu quiddru a cui tie nci tieni;
They even take away the ground from under your feet,
They buy everything you value;
 
Me dispiace pe tuttu quiddru ca ne sta gliati
Ma stamu ancora a quai, de quai nu ne limu mai sciuti!
I'm sorry for everything that you are taking from us
But we are still here, from here we have never gone!
 
Se nu te scierri mai delle radici ca tieni
rispetti puru quiddre delli paisi lontani!
Se nu te scierri mai de du ede ca ieni
dai chiu valore alla cultura ca tieni!
If you never forget the roots that you have
You also respect those of distant countries,
If you never forget where you're coming from
You give more value to the culture that you have.
 
Simu salentini dellu munnu cittadini,
radicati alli Messapi cu li Greci e bizantini,
uniti intra stu stile osce cu li giammaicani,
dimme mo de du ede ca sta bieni!
We're Salentines citizens of the world,
Rooted to Messapians with Greeks and Byzantines,
Joined in this style today with Jamaicans,
Tell me where you're coming from!
 
Erriu della terra a du nce sempre lu sule
A du la gente cerca umbra ca la po defrescare,
I come from the land where the sun always shines
Where people seek shade to cool a bit,
 
Aqquai stae scrittu sulle petre cce aggiu capire
Su parole antiche percé l'uomu nu po cangiare...
Here is written on the stones what I have to understand
They're ancient words because man cannot change...
 
Memoria è de cultura e bete quistu ca ole,
Recorda ce ha successu cussì pueti capire
The memory is culture and wants this,
Remember what happened so you can understand
 
Lu boia denta vittima puru dopu menzura
Ma la vittima denta boia se nu tene cultura!
The executioner becomes a victim after just half an hour
But the victim becomes executioner if he has no culture!
 
Su ste radici nui stamu ben radicati
Ni fannu amare populi mai canusciuti
On these roots we are well rooted
They make us love people never known
 
Ni scosta de ci medita l'odiu e la guerra
Ma de sti criminali la capu mia nu se scerra!
They keep us away from who meditates hatred and war
But these criminals my head does not forget!
 
E tie difendila!
Quannu poi difendila,
And you, defend it!
When you can, defend it,
 
La terra toa, amala e difendila,
Sientime, difendila!
Your land, love it and defend it,
Listen to me, defend it!
 
Quannu poi difendila,
E' la terra toa, amala e difendila! De cine?
When you can, defend it,
It's your land, love it and defend it! From who?
 
Se nu te scierri mai delle radici ca tieni
rispetti puru quiddre delli paisi lontani!
Se nu te scierri mai de du ede ca ieni
dai chiu valore alla cultura ca tieni!
If you never forget the roots that you have
You also respect those of distant countries,
If you never forget where you're coming from
You give more value to the culture that you have.
 
Simu salentini dellu munnu cittadini,
radicati alli Messapi cu li Greci e bizantini,
uniti intra stu stile osce cu li giammaicani,
dimme mo de du ede ca sta bieni!
We're Salentines citizens of the world,
Rooted to Messapians with Greeks and Byzantines,
Joined in this style today with Jamaicans,
Tell me where you're coming from!
 
[De ci ole specula e corrompe, difendila...
De ci ole sfrutta l'ignoranza, difendila...
De ci ole svende l'arte noscia, difendila...
De ci nu bole crisca ancora, difendila...
[From those who want to speculate and corrupt, defend it...
From those who want to take advantage of ignorance, defend it...
From those who want to sell off our art, defend it...
From those who do not want to grow up yet, defend it...
 
Pe ci nu tene chiù speranza, difendila...
Pe ci ha rimastu senza forza, difendila...
Pe ci nu pote ma nci crite, difendila...
Pe ci nu te pote secutare, difendila! ]
For those who have no hope, defend it...
For those who have no strength left, defend it...
For those who can't, but believe, defend it...
For those who cannot follow, defend it!]