LogoLogo

Tarantella Calabrese

The tarantella calabrese has dancing and musical traits different from other areas in Southern Italy, especially in the rhythm. There are no references to exorcisms, but it is more a dance for festive or religious occasions.
Follow ItalyHeritage on Facebook:


 
Laudatu sia lu santu sacramentu
Evviva di lu carminu Maria.
Praised be the Saint Sacrament
Viva Our Lady and the Carmel.
 
San Pascali Baylon
Prutitturi di li donni
Mannammillu lu maritu
Jiancu russu e culuritu
Addi essere tale e quali
Cumu a ttìa santu Pascali.
St. Pasquale Baylon
Protector of women
Send me a husband
white red and rosy
must be exactly
like you St. Pasquale.
 
Si vu ciciri scippatìnni
Ma cicerchi u 'nni tuccà
Ca li fimmini senza minni
Nun si puotinu marità.
If you want chickpeas take them
but a cicerchiata is not for you
bacuse women without breast
cannot get married.
 
E nna e nna e neddra
Quattro sordi i cacicaveddra
E nu cavuciu a ra gunnedda
U vandesinu ppi ll'aria va.
E nna e nna e neddra
Four pennies of cacicaveddra
And a kick at that skirt
and the apron goes into the air.
 
E ra figlia di Bellavia
Chi natichi tunni chi minni ch'avìa
Puru la mamma ci lu dicìa
Chi natichi tunni mia figlia Lucia.
And that daughter of Bellavia
what round bottom what breast she head
Also her mother told her this
what round bottom Lucy my daughter.
 
Abballati, abballati
Fimmini schetti e maritati
E su 'nnabballate bonu
Ne bi cantu e ne bi sonu
E su 'nnabballate pulitu
Ci lu dicu a lu vostru zitu
Sciù sciù sciù
quanti fimmini ca cci su.
Dance, dance
single and married ladies
And if you don't dance well
I won't sing and play for you
And if you don't dance correctly
I will tell to your boyfriend
Sciù sciù sciù
how many ladies are here.
 
Ohi nicchiu nicchiu
Chi va 'ndurniannu
Gaddini 'un ci ni stanno
'nta sti cuntuorni
Ci nn'è una sula e va cantannu
U patri ha dittu ca è piccininna
Il padre ha detto che è piccolina.
Hey stranger, stranger
What are you looking for
There are no hens
in these surroundings
There's only one and goes singing
But the father said she is young.
The father said she is young.
 
Abballati abballati
uommini schietti e maritati
e si 'unn abballati buono
Ne bi cantu e ne bi sonu
e si 'unn abballati pulitu
ci lu dicu a la vostra zita
Dance, dance
single and married men
And if you don't dance well
I won't sing and play for you
And if you don't dance correctly
I will tell to your girlfriend
 
e ballati cummari Natredda
e vu cumpari cu tammureddu
e ballati cummari Natredda
e vu cumpari cu tammureddu
and dance, lady Natredda
and you man with a tambourine
and dance lady Natredda
and you man with a tambourine